Regulamin Nagrody Polskiego Forum Nawigacyjnego

§1.

Nagroda Polskiego Forum Nawigacyjnego, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie w celu uhonorowania osób, które wniosły szczególny wkład w rozwój nawigacji poprzez swoją działalność organizacyjną, naukową lub publikacyjną. 

§ 2.

Nagrodę przyznaje Zarząd Polskiego Forum Nawigacyjnego na podstawie uchwały Kapituły Nagrody (zwaną dalej Kapitułą). 

§ 3.

Podczas każdej edycji konkursu przyznawana i wręczana jest jedna Nagroda.

§ 4.

1.    Nominowanie do nagrody następuje na podstawie zgłoszenia pisemnego w terminie do 31 marca każdego roku.

2.    Kandydatów do nagrody może nominować członek kapituły lub grupa co najmniej pięciu członków Polskiego Forum Nawigacyjnego.

3.    Kapituła wybiera jednego laureata spośród osób nominowanych do nagrody.

§ 5.

Laureata Nagrody Polskiego Forum Nawigacyjnego ogłasza się na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia. 

§ 6.

1.    Kapituła jest stałym organem działającym przy Polskim Forum Nawigacyjnym i składa się z Przedstawiciela Zarządu PNF oraz osób, które w przeszłości zostały uhonorowane nagrodą.

2.    Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

3.    Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję honorowo i nieodpłatnie.

§ 7.

1.    Po podjęciu uchwały o przyznaniu nagrody Kapituła wybiera spośród swego grona, w trybie jawnym, przewodniczącego na nową kadencję, który kieruje jej pracą i reprezentuje ją. Kadencja przewodniczącego kapituły trwa rok i może być powtarzana wielokrotnie. 

2.    Do zadań Przewodniczącego Kapituły należy:

a. czuwanie nad regulaminowym i sprawnym przebiegiem jej prac; 

b. podejmowanie wszelkich czynności organizacyjno-technicznych związanych z funkcjonowaniem Kapituły;

3.    Członkostwo w Kapitule ustaje skutkiem rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci.

§ 8.

1.    Przewodniczący Kapituły sporządza protokół z posiedzenia, na którym podjęto decyzję o przyznaniu Nagrody. Protokół parafuje pełny skład Kapituły. Protokoły przechowywane są przez Zarząd PNF.

2.    Członek Kapituły, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły swój głos na piśmie. 

3.    Członków Kapituły obowiązuje zasada poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podjętych uchwał, w szczególności o pojętej decyzji w sprawie wyboru laureata Nagrody.

4.    Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 9

1.    Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zgody Kapituły Nagrody oraz Zarządu Polskiego Forum Nawigacyjnego.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków PNF.