O forum

Misja Stowarzyszenia

Polskie Forum Nawigacyjne kultywuje chlubną tradycję rozwoju polskiej nawigacji zrodzoną z chwilą odzyskania przez Rzeczypospolitą Polską niepodległości, od powołania Szkoły Morskiej w Tczewie, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu i Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu.

Misją Polskiego Forum Nawigacyjnego jest rozwój interdyscyplinarnej nauki „nawigacja” w obszarze i dziedzinie nauk technicznych, promocja nawigacji jako formy działalności człowieka na morzu, lądzie, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej oraz integracja naukowego środowiska nawigacyjnego w Polsce.

Polskie Forum Nawigacyjne dba o zachowanie poprawności językowej terminów nawigacyjnych używanych w słownictwie polskim. Chroni język polski, promuje terminy rodzime i przeciwdziała przenikaniu zapożyczeń z innych języków.

Polskie Forum Nawigacyjne jest otwarte na współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce zajmującymi się nawigacją, a także innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których misją jest rozwój nawigacji.

Cele

Stowarzyszenie „Polskie Forum Nawigacyjne” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, skupiającym osoby zajmujące się zawodowo nawigacją w celu rozwoju jej jako nauki i formy praktycznej działalności człowieka. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą – miasto Gdynia.

Stawiamy sobie następujące cele:

 1. Upowszechnianie nauki i wiedzy z zakresu nawigacji.
 2. Rozwijanie inicjatyw mających na celu rozwój i promocję problematyki nawigacyjnej, w tym
  integracji ze środowiskiem europejskich stowarzyszeń nawigacyjnych.
 3. Niesienie pomocy technicznej, organizacyjnej lub szkoleniowej organizacjom i osobom
  zainteresowanym taką pomocą.
 4. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich opinii, potrzeb i interesów
  wobec władz i społeczeństwa;Sprzyjanie współpracy pomiędzy członkami i propagowanie postaw sprzyjających rozwojowi
  nawigacji.