Statut

Wersja zatwierdzona w dniu 07.10.2016 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Rozdział I – Postanowienia ogólne
Rozdział II – Cele i zadania Stowarzyszenia
Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV – Organy Stowarzyszenia
Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia
Rozdział VI – Postanowienia końcowe

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Polskie Forum Nawigacyjne, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym osoby zajmujące się zawodowo nawigacją w celu rozwoju nawigacji jako nauki i formy praktycznej działalności człowieka na morzu, lądzie, w powietrzu i przestrzeni kosmicznej.

§ 2

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

§ 3

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu działania, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą.

2. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych przez Zarząd wzorów.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

2. Członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów swojej działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia.

Rozdział II – Cele i zadania Stowarzyszenia

§ 7

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

1) upowszechnia wiedzę z zakresu nawigacji;

2) rozwija inicjatywy mające na celu rozwój i promocję problematyki nawigacyjnej, w tym integrację ze środowiskiem europejskich i ogólnoświatowych stowarzyszeń nawigacyjnych;

3) niesie pomoc techniczną, organizacyjną lub szkoleniową organizacjom i osobom zainteresowanym taką pomocą;

4) reprezentuje członków Stowarzyszenia oraz przedstawia ich opinie, potrzeby i interesy wobec władz i społeczeństwa;

5) sprzyja współpracy pomiędzy członkami i propaguje postawy służące rozwojowi nawigacji.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1) organizowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i współdziałania członków oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery współpracy;

2) organizowanie kongresów, konferencji i seminariów z zakresu nawigacji;

3) wspieranie działalności popularyzującej wiedzę nawigacyjną, a także prowadzenie działalności wydawniczej z tego zakresu;

4) utrzymywanie łączności z rządowymi, pozarządowymi i międzynarodowymi organizacjami lub instytucjami oraz reprezentowanie wobec nich członków Stowarzyszenia, przedstawianie ich opinii, potrzeb i interesów.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status:

1) członka zwyczajnego;

2) członka wspierającego;

3) członka honorowego.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski mający udokumentowaną wiedzę z zakresu nawigacji, który złoży pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia zatwierdzoną następnie decyzją Zarządu oraz opłacił składkę członkowską.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która wyraża zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia, deklaruje pomoc merytoryczną, finansową lub materialną i złoży pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia, zatwierdzoną następnie decyzją Zarządu.

§ 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością w sposób szczególny propaguje cele, dla których zawiązano Stowarzyszenie. O przyznaniu statusu członka honorowego decyduje w uchwale Walne Zgromadzenie Członków.

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

a) udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, włącznie z czynnym prawem wyborczym;

b) zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

c) korzystania z dorobku, majątku i innych form działalności Stowarzyszenia na ogólnie przyjętych zasadach;

d) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia;

e) posiadania legitymacji i odznak potwierdzających członkostwo w Stowarzyszeniu.

2. Członkowie zwyczajni mają bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

3) zabiegać o kształtowanie pozytywnej opinii o Stowarzyszeniu oraz sprzyjającego klimatu dla rozwoju nawigacji;

4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

5) przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu;

6) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa złożonej w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia;

2) rozwiązania Stowarzyszenia;

3) śmierci członka Stowarzyszenia lub zaprzestania działalności w wypadku osoby prawnej;

4) skreślenia z listy członków decyzją Zarządu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów z powodu:

a) niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający 36 miesięcy,

b) nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 48 miesiące,

c) utraty praw publicznych,

d) istotnego naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 17

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zgłoszone w formie pisemnej za pośrednictwem przewodniczącego w terminie nie później niż 14 dni przed najbliższym posiedzeniem Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV – Organy Stowarzyszenia

§ 18

Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna;

4) Komitety Redakcyjne periodyków wydawanych przez stowarzyszenie.

§ 19

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Członkiem Zarządu z wyboru i członkiem Komisji Rewizyjnej można być najwyżej dwie kolejne kadencje. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uzupełnienie ich składu następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków, z tym zastrzeżeniem, że kadencja tak wybranego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej kończy się wraz z końcem kadencji tych organów Stowarzyszenia.

§ 20

Uchwały i decyzje organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W głosowaniach Zarządu w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Polskiego Forum Nawigacyjnego.

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków w zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli wymagana liczba członków nie będzie obecna, wówczas możliwe jest obradowanie bez wymaganego quorum. W takim przypadku obrady mogą zostać wyznaczone nie wcześniej niż po upływie 15 minut od stwierdzenia braku wymaganego quorum. Obrady będą wówczas ważne i skuteczne bez względu na liczbę uczestników biorących w nich udział.

4. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;

d) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

e) uchwalanie zmian statutu;

f) wybór oraz odwołanie przewodniczącego Polskiego Forum Nawigacyjnego, członków Zarządu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej członków zgodnie z regulaminem wyborczym PFN;

g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

h) ustalanie wysokości składek członkowskich;

i) podejmowanie uchwał w sprawie nadania honorowego członkostwa;

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

5. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, odwołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3.

6. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.

§ 22

1. Zarząd składa się z przewodniczącego Polskiego Forum Nawigacyjnego, trzech członków z wyboru, redaktorów naczelnych periodyków wydawanych przez stowarzyszenie.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenia zwołuje przewodniczący w zwyczajowo przyjęty sposób. Mogą w nich brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone spośród członków Stowarzyszenia, a także osoby niebędące członkami Stowarzyszenia.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków;

b) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem członków honorowych;

e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

f) sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu oraz sprawozdań z działalności przedstawianych do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków;

g) podejmowania decyzji o wydawaniu periodyków naukowych

g) powoływanie i odwoływanie Komitetów: Naukowego i Redakcyjnego periodyków wydawanych przez stowarzyszenie.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Zarządu;

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu;

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§ 24

1. W trakcie kadencji władz Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie może powoływać Grupy Robocze do wykonania pojedynczego zadania niemieszczącego się w codziennej działalności Zarządu, a wymagającego skoordynowanej działalności grupy członków Stowarzyszenia.

2. Pracą Grupy Roboczej kieruje jej przewodniczący.

3. Grupa powoływana jest na czas wykonania zadania, jednak nie dłużej niż do końca kadencji władz Stowarzyszenia.

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia

§ 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dotacje i subwencje oraz dochody z działalności statutowej.

§ 26

Dochód Stowarzyszenia i cały jego majątek jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.

§ 27

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 28

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 5000,00 PLN rocznie i jednocześnie nie wyższych niż wartość majątku Stowarzyszenia upoważniony jest przewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty określonej w ust. 1 niezbędna jest decyzja Zarządu.

§ 30

1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać jakichkolwiek zobowiązań swoim majątkiem na rzecz swoich członków lub pracowników, a także ich osób bliskich.

2. Stowarzyszenie nie może przekazywać na rzecz swoich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich majątku Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności nie może przekazywać składowych majątku bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4. Towary i usługi zakupywane przez Stowarzyszenie nie mogą być nabywane od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, pracownicy Stowarzyszenia lub ich osoby bliskie na zasadach mniej korzystnych dla Stowarzyszenia.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§ 31

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem 07 czerwca 2016 r.