Regulamin Nagrody im. prof. Aleksandra Walczaka

§1

1. Nagroda im. prof. Aleksandra Walczaka, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie w celu popularyzacji wybitnych osiągnięć naukowych i badawczych, jako wyróżnienie za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie Inżynieria lądowa
i transport
w zakresie nawigacji morskiej lub transportu morskiego jednej osobie spośród zgłoszonych kandydatów, którzy uzyskali w poprzednim roku kalendarzowym stopień doktora nauk technicznych..

2. Nagroda została ufundowana przez jej inspiratora prof.dr.kpt.ż.w. Aleksandra Walczaka, doktora Honoris Causa Akademii Marynarki Wojennej.

§ 2

1. Nagroda przyznawana jest, przez Zarząd Polskiego Forum Nawigacyjnego, w drodze postępowania konkursowego na podstawie uchwały Kapituły Nagrody, zwaną dalej Kapitułą.

2. Podczas każdej edycji konkursu przyznawana jest jednorazowo nagroda pieniężna wraz z okolicznościowym adresem.

3. Wymiar finansowy nagrody wynosi 5.000 zł. 

4. Adres okolicznościowy, przygotowany przez Kapitułę, jest potwierdzeniem otrzymania nagrody.

§ 3

1. Nominowanie do nagrody następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia w terminie do 31 marca następnego roku po pomyślnej obronie rozprawy.

2. Kandydatów do nagrody może nominować Senat polskiej uczelni wyższej, która posiada uprawnienia do nawania stopnia doktora w dyscyplinach i specjalnościach opisanych w §1 pkt.1.

3. Nominacja jest uznawana za kompletną jeżeli będzie zgodna z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Kapituła, w drodze konkursu, wybiera jednego laureata spośród osób nominowanych do nagrody.

5. Jeżeli w danym roku nie spłyną żadne nominacje to Kapituła ma prawo wybrać laureata spośród nominowanych w roku bezpośrednio poprzedzającym rok w którym nie ma nominacji. W takim przypadku Laureat nagrody nie może być ponownie rozpatrywany.

6. Pierwszy laureat nagrody będzie wyłoniony w 2017 roku z grona nominowanych, którzy uzyskali stopień doktora w 2016 roku.

§ 4

1. Laureata Nagrody ogłasza się na Walnym Zebraniu Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego.

2. Podczas Walnego Zebrania Członków PFN nagroda pieniężna wręczana jest symbolicznie, a Laureat wygłasza okolicznościowy referat związany z obronioną rozprawą doktorską. 

3. Środki pieniężne zostaną przekazane po spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów finansowych.

§ 5

1. Kapituła jest stałym organem działającym przy Polskim Forum Nawigacyjnym i składa się z:
a. Przewodniczącego Stowarzyszenia – jako przewodniczącego kapituły;
b. prof. Aleksandra Walczaka lub wskazaną przez Niego osobę reprezentującą fundatora nagrody jako Honorowy Przewodniczący Kapituły z prawem veta;
c. 4 członków stowarzyszenia posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinach opisanych w §1 pkt.1.

2. Kapituła jest powoływana uchwałą Zarządu Polskiego Forum Nawigacyjnego (załącznik nr 2).

3. Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. Uchwały mają moc prawną w przypadku obecności conajmniej 5/7 członków kapituły.

4. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracą i ją reprezentuje.

5. Do zadań Przewodniczącego Kapituły należy:
a. czuwanie nad regulaminowym i sprawnym przebiegiem jej prac;
b. podejmowanie wszelkich czynności organizacyjno-technicznych związanych z funkcjonowaniem Kapituły.

6. Członkowie Kapituły pełnią swoją funkcję honorowo i nieodpłatnie przez okres kadencji zgodnej z kadencją władz Stowarzyszenia.

7. Członkostwo w Kapitule ustaje, poza przypadkiem opisanym w pkt. 6, wskutek rezygnacji złożonej przez Członka Kapituły lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub śmierci.

§ 6

1. Przewodniczący Kapituły sporządza protokół z posiedzenia, na którym podjęto decyzję o przyznaniu Nagrody. Protokół parafuje skład Kapituły obecny na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka Kapituły do protokołu dołącza się pismo przedstawione w §6 pkt.2. Protokoły przechowywane są przez Zarząd PFN.

2. Członek Kapituły, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, może przedstawić Przewodniczącemu Kapituły swój głos na piśmie. 

3. Członków Kapituły obowiązuje zasada poufności w sprawach dotyczących przebiegu posiedzeń i podjętych uchwał, w szczególności o pojętej decyzji w sprawie wyboru laureata Nagrody.

4. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadza Zarząd PFN w uzgodnieniu z fundatorem Nagrody lub Jego spadkobiercą i Kapitułą. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Polskiego Forum Nawigacyjnego.